Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov

PREDPISY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto predpisy o ochrane súkromia (“predpisy o ochrane súkromia”) stanovujú, ako Skorpio group s. r. o., IČO: 51 71 1478, so sídlom: Banšelová 24, 821 04 Bratislava („Skorpio group“), zhromažďuje, spracováva a uchováva vaše osobné údaje.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Spracovávame e-mailovú adresu, ktorú nám priamo poskytnete pri registrácii na odber noviniek. Spracovávame tiež informácie zhromaždené zo súborov cookies. Pomocou cookies zbierame dáta, akým spôsobom sa dostanete na danú webovú lokalitu, kedy sa vrátite a aké stránky na danej lokalite navštívite. Pre potreby kúpy a zaslania tovaru zhromažďujeme osobné údaje kupujúcich a to v minimálnej forme, ktoré sú potrebné k riadnemu spracovaniu objednávky.

PREČO SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

E-mailové adresy zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame na účely zasielania pravidelných marketingových oznámení pomocou emailu. Informácie získané zo súborov cookies používame na vyhodnotenie efektívnosti našej webovej lokality, na analýzu trendov, správu lokality a osloveniu marketingovou ponukou pomocou retargetingu. Meno a adresu spracovávame, kvôli riadnemu spracovaniu a odoslaniu objednávky.

AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE A KTO MÁ K NIM PRÍSTUP?

Vaše osobné údaje spracováva „Pavol Škorpík“ na Slovensku. Tieto informácie však môžu na účely správy a hostingu databáz môžu uchovávať aj služby tretích strán, ktoré sídlia v iných krajinách Európskej únie, prípadne mimo nej. Vaše osobné údaje nesprístupníme žiadnej tretej osobe, pokiaľ si to nevyžadujú príslušné zákony.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje, ktoré používame na marketingové účely, uchováme po dobu 10 rokov. Osobné údaje nevyhnutné k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uchovávame po dobu 10 rokov.

AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Skorpio group vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov pred ich zneužitím a stratou a nepovoleným prístupom, úpravou alebo zverejnením. Ak vaše osobné údaje nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, najmä ak odvoláte váš súhlas s ich spracovaním, zabezpečíme primerané kroky na ich likvidáciu alebo trvalé znemožnenie ich priradenia k vašej osobe. Skorpio group vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

AKO ZÍSKATE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Ste oprávnení získať kedykoľvek prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás zhromaždené, ako aj kópiu všetkých takých údajov (ak je to technicky možné), a okrem niekoľkých výnimiek, môžete tieto údaje kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť. Ak si želáte získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich aktualizovať, kontaktujte nás na: skorpo@motosprievodca.sk

AKO SA ODHLÁSIŤ Z ODBERU?

Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek a vyčiarknuť sa z našich kontaktných a marketingových zoznamov, môžete tak spraviť kedykoľvek; stačí nás kontaktovať na: skorpo@motosprievodca.sk alebo použiť “odkaz na odhlásenie z odberu”, ktorý sa nachádza na konci každých noviniek, ktoré prijímate.

MÔŽU SA TIETO PREDPISY MENIŤ?

Áno, príležitostne môže dôjsť k aktualizácii týchto Predpisov o ochrane súkromia, aby sa tak odrazili zmeny v našich prevádzkových postupoch alebo regulačné zmeny. Bez vášho výslovného súhlasu však neobmedzíme žiadne vaše práva. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené na tomto odkaze a ak dôjde k závažným zmenám, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek otázky, požiadavky alebo poznámky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na: skorpo@motosprievodca.sk

Dátum poslednej aktualizácie: január 2021